Trädfällning

Till MSV-medlem som vill fälla träd på MSVs mark
MSVs styrelse får ofta in önskemål från fastighetsägare om att få fälla träd som står på MSVsmark i anslutning till den egna fastigheten. För att kunna göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall ska en fastighetsägare som har sådana önskemål fylla i och skicka in nedanstående ansökan.
Observera att ansökan endast gäller för träd som står på MSVs mark i anslutning till den egna tomten. En förutsättning för att få en ansökan beviljad är att fastighetsägaren är medlem i MSV ekonomisk förening.

Kriterier för bedömning av träd
Generellt är MSV restriktiv med att tillåta att träd fälls. Varje enskilt fall bedöms för sig. Varje träd bedöms utifrån bl.a. följande kriterier:

  • Det som anges i MSVs Skogsvårdsplan
    för berörd avdelning (målklass, naturvårdsmål,
    åtgärdsbeskrivning mm).
  • Trädets värde med avseende på ålder, art och biologiskt värde.
  • Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.

MSVs styrelse meddelar sitt beslut så snart som möjlighet ges. En godkänd ansökan fungerar som ett avtal mellan MSV och fastighetsägaren, se ”Villkor för avtalet” på sidan 4. Trädfällningen och dess omkostnader bekostas av fastighetsägaren. Avtalet blir bindande när MSV skriftligen undertecknat handlingen.

MSV Ansökan trädfällning skickas till den person som är sammankallande i MSVs skogsgrupp:

Johan Brauner – Sammankallande
070-828 72 11
Drakövägen 21
brauner@telia.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
OBS! Om ni misstänker att det finns risk för att ett träd på MSVs mark kan falla och att
någon eller något då kan komma till skada – kontakta då direkt MSVs skogsgrupp.

MSV Skogsvårdsplan 2010