Styrelsen informerar

Här lägger styrelsen ut lite kortfattad information om vad som är på gång.

 • Motioner till stämman 2021 ska ha inkommit till styrelsen senast 31 december. Skickas till msv@bjornomsv.se 
 • Välkomna till höstens städdag på stränderna.
  Lördagen den 10 oktober kl. 11.00-13.00.
  Samling vid redskapsboden, parkeringen Stora Sand.
  (Grill och fika inställt p.g.a. corona.)
  Kom gärna med på strandgruppens höstmöte samma dag kl. 10-11 vid redskapsboden.
  För städningen finns sopsäckar och plockare. Tag med egna handskar.
  MSV bjuder på såpbubblor till barnen.
 • 2020-09-16 Kort sammanfattning från dagens styrelsemöte:
  • En skrivelse har skickats in till Värmdö kommun angående kaoset på vägen och vändplanen vid Björkvik. Ett ärende har skapats och Trafikverket är inkopplat. Vi avvaktar ett möte med berörda parter.
  • En ansökan om att söka bidrag till skogsskötseln kommer inom kort skickas in till Skogstyrelsen.
 • 2020-09-08-10 Beroende på väder kommer Sjölyckan, en av dessa dagar, att spela in vid Björkviks Brygga.
 • 2020-09-07 Fotografering vid Björkviks Brygga.
 • 2020-08-27 SOMMARUNGDOMARNA
  Nu är hösten i antågande och det är dags att summera och utvärdera sommaren. Det har varit en extremt hård belastning på våra stränder och grönområden som vi alla säkert har märkt av. Sommarungdomarna har gjort ett fantastiskt jobb.
  MSV har som ett led i detta gjort en enkel enkätundersökning per telefon bland våra sommarungdomar. De är samtliga väldigt positiva och har redan börjat tipsa sina syskon och kamrater om ett kul jobb att söka till nästa sommar. Bemötandet från de som vistats på våra stränder upplevde de som mycket bra och de fick även beröm för sitt jobb. Vi fick också några konkreta tips att ta med oss inför nästa sommar.
 • 2020-08-25
  Ingarö Orienteringsklubb kommer ha träningsorientering i området och de utgår ifrån stora parkeringen
 • 2020-08-21
  Reklamfilmsinspelning på stranden vid Björkviks brygga
 • 2020-08-20 RIDNING I VÅRT OMRÅDE
  Som tidigare nämnts har vissa klagomål nått Styrelsen gällande ridning i området. En dialog har därför pågått med bl.a Vishamnsstallet och Värmdö Hästvägsförening. Ett förslag för att styra upp var närliggande stall kan rida med minst intressekonflikter i vårt område har tagits fram av hästföreträdarna och bifogas nedan. Styrelsen i MSV ställer sig bakom det.
  Värmdö Hästvägsförening har även tagit fram en intern policy för ryttarna.
  Karta Ridväg
 • 2020-08-19 Kort sammanfattning från dagens styrelsemöte:
  • Utvärdering av sommaren, uppföljning av sommarungdomarna kommer ske, mer info läggs ut när det är gjort.
  • Parkeringen vid Stora sand beslutades vara öppen även i oktober i år. Så länge parkeringen är öppen har vi sophämtningen igång. Städning av området vid stränderna kommer vid behov att utföras av några ungdomar.
  • Styrelsen tog upp frågan om problemet med parkering på bryggan vid Bistron. Det förbereds för ett möte med kommunen och Vägverket för att klargöra vem som ska agera i frågan.
  • En ansökan från en tomtägare om fällande av några små träd på MSV:s mark bifölls.
 • 2020-06-28
  Med anledning av det kaos som har rådit i backen ner till Björkviks brygga och även runt andra delar av vår mark så har styrelsen försökt att stävja detta genom att agera med följande.
  Vi har varit i kontakt med kommunen, trafikverket, länsstyrelsen och polisen.
  Det är lite som i det övriga samhället, alla hänvisar till någon annan.
  Kommunen avsäger sig allt ansvar och hänvisar till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen hänvisar till trafikverket men tillägger att man kan komma in med en skrivelse som sedan behandlas i sedvanlig ordning. Trafikverket hänvisar till polisen. Polisen gör en anteckning och tittar på frågan, men tror sig inte ha tid att åtgärda på grund av resursbrist.
  Hela den gångna veckan har vi ringt flera gånger om dagen, men inte sett någon åtgärd.
  Vad gäller att vi skulle kunna engagera Aimo park att lappa de bilar som står i backen låter sig inte göras för att trafikverket ”äger” även vägkanterna. Vi har fört samtal om att dom ska bevaka även alla våra egna vägar, men invändningar finns om att det kan vara svårt att avgöra om det är gäster till boende. Men jag tror att vi får gå djupare i frågan och att de boende vid berörda väg ska kunna ringa när man vet att det är ett utomstående fordon.
  Ju fler som ringer polisen, desto större möjlighet att dom inte kan negligera det hela.
  Därför uppmanar jag alla och envar att ringa 11414 och prata med ledningscentralen.
  Johan Brauner
  Ordf MSV
 • 2020-06-24
  Med anledning av att vi har haft ett hårt tryck på våra stränder med massiv
  tältning och att vi kan förvänta oss en liknande utveckling framöver, så har
  styrelsen beslutat att sätta upp skyltar med ” tältning förbjuden”.
  Vi har efterhört med Länsstyrelsen vad som gäller.
  Vi hoppas att denna åtgärd skall visa resultat och att vi därmed minskar risken för bl.a brand.
 • 2020-06-17 Ridning i området
  Vissa klagomål har nått Styrelsen gällande ridning i området. Det har klagats på bl.a hästspillning på vägar och stigar. Även att våra stigar blir söndertrampade.
  Därför har styrelsen inlett en dialog med bl.a Vishamnstallet för att utarbeta riktlinjer för ridning i området.
 • Städdagen blir lördagen den 25e april
  Samling på parkeringen kl 10. På grund av rådande omständigheter kommer vi i år inte att avsluta med grillning.
 • 21-22/3 spelar Håll Sverige Rent in reklamfilm på Stora eller Lilla Sand
 • Datum för stämman: 12 mars 2020 kl 19.00 (registrering från 18.30) i Ingarö föreningshus
 • Motioner inför stämman 2020 ska vara styrelsen tillhanda senast 12 januari
  msv@bjornomsv.se

  ————————————————————————————————————-
  2019:

 • Den 15/10 kommer flisning av högarna som ligger från förra årets avverkning ske.
 • MSV SÖKER ARBETSLEDARE till sommaren 2019
  MSV söker nu vuxna (över 18 år) arbetsledare som varje morgon, alternativt eftermiddag, har ca 1 tim introduktion och sen finns tillgängliga att leda och övervaka arbetet. Fördel om du bor i närheten. Arvode utgår.
  Kontakta Bo Johansson: bo.aller@hotmail.com, 070-273 18 59
 • Den 12 april 2019 var Skogsstyrelsen ute tillsammans med skogsgruppen och tittade på MSVs skog, protokollet kan ni läsa här:
  Rådgivningskvitto Skogsstyrelsen
 • Den 29e april kommer ICA spela in reklamfilm nedanför Bistro Björkvik
 • Städdagen blir lördagen den 27e april
  Samling på parkeringen kl 10. Avslutas med grillning ca kl 12.
 • Nu finns kallelsen och handlingarna till årsmötet 2019:
  https://bjornomsv.se/for-medlemmar/dokumentarkiv/arsmoteshandlingar-och-protokoll/
 • Datum för årsmötet är klart, torsdag11 april 2019, kl 19.00 i matsalen i Brunns skola
 • Skogsgruppen träffas den 10/1 för att inspektera och åtgärda ev skador på träd efter stormen
 • Dags för motioner! Senast den 31:a januari 2019 ska de vara styrelsen tillhanda.
 • Är du intresserad av att sitta i MSVs styrelse, kontakta Valberedningen.
  2019
  …………………………………………………………………………………………………………………..
 • Q-park avstämning från sommaren: 11.242st bilar!
 • Styrelsen för fortsatta diskussioner om hur strandstädningen kan lösas på bästa sätt nästa år. Synpunkter tas gärna emot.
 • Skogsavverkningen har utförts av Naturskog enligt plan av skogsområden 4, 25, 26 och 27. Ris kommer att ligga kvar till våren för att ”barra av sig”. Virket hämtas inom kort. Område 13 kommer att utföras tidigast i januari eller när markförhållandena tillåter. Skogsstyrelsen kommat att bjudas in för en inspektion av genomförda arbeten.
 • Nya skyltar har satts upp på anslagstavlorna om att all terrängkörning är förbjuden enligt lag.
 • Styrelsen har uppmärksammat att MSVs mark används för trädgårdsavfall mm, bla intill Slingerstigen. Detta är självklart inte tillåtet. Berörda fastighetsägare uppmanas forsla bort högarna.
 • Nya avtalet med Q-park är nu underskrivet. Avtalet följer de ramar som bestämdes på årets stämma.
 • Det har inkommit en förfrågan från en medlem om att MSV ska rusta upp lekplatsen vid Käringviken. Styrelsen har meddelat att lekplatsen inte kan skötas av MSV enligt våra stadgar. MSV kan upplåta mark till olika typer av anläggningar men dessa kan inte driftas av MSV. För varje sådan anläggning måste en separat förening (med namngivna underhållsansvariga) skapas.
 • Styrelsen har diskuterat hur man kan förbättra skyltningen vid infarten till badet för att undvika onödig trafik på Slingerstigen. Vi tar frågan vidare med vägföreningen och Q-park.
 • Fjällräven fotograferar sin nya kollektion vid Björkviks brygga den 22 augusti.
 • Helikopterplattan kommer att röjas och repareras av en av våra medlemmar som på eget intiativ har kontaktat styrelsen och erbjudit sin hjälp. Han har god kunskap om vad som krävs för en duglig helikopterplatta.
 • På augustimötet gjordes en utvärdering av hur strandstädningen har fungerat i år. Konstaterades att vi har haft en extrem sommar med väldigt hög belastning. Vi fortsätter att diskutera hur städningen ska hanteras framöver.
 • Styrelsen tog vid mötet i augusti beslut om att för närvarande inte starta en facebookgrupp.
 • Styrelsen har godkänt att en boulebana anläggs vid Käringviken. Ansvariga för drift och underhåll är Christina Wollin och Eva Karsberg.