Styrelsen informerar

Här lägger styrelsen ut lite kortfattad information om vad som är på gång.

ÅRSMÖTE 2024 – NYTT DATUM!
Onsdagen den 3e april kl 19.00 på Föreningshuset i Brunn.
Årsmöteshandling 2024
Kallelse MSVs årsstämma 3 april 2024

2024-01-24
Skogsinformation

Stockholm 20240124

Jag heter Pär Bylander och är rådgivare hos Mellanskog med ansvar för avtal, råvaruanskaffning och avverkningar i distriktet som Värmdö/Björnö tillhör.

Mellanskog har under en (alltför) lång tid försökt att genomföra den gallring som vi har avtalat om med Björnö MSV. Kontraktet om naturvårdsgallring är skrivet i juli 2021 och jag bedömer att planeringen inför gallringens genomförande var färdig på vårkanten 2022. Vi har sedan dess i olika omgångar försökt komma till er för att gallra men inte lyckats. Jag har tillsammans med Johan Brauner försökt genomföra gallringen under denna tid och jag vill understryka att jag hela tiden har försökt arbeta för Björnö MSV som medlem i föreningen och få till stånd gallringen. Jag vill på ett så genomgripande sätt som möjligt förklara de omständigheter som gjort att detta dragit ut på tiden så länge så att ni får en så komplett bild av situationen som möjligt.

Mellanskog har sedan 2018 haft en mycket stor och gradvis ökande efterfrågan på våra avverkningstjänster och detta är drivet av de väldigt omfattande angreppen av skadeinsekten granbarkborre som dödar stora arealer granskog. Vi har försökt avverka bort så mycket död och döende skog som vi har haft resurser till och mycket av vår ordinarie gallringsverksamhet har fått stå tillbaka på grund av detta och gallringsentreprenörer har även dom avverkat skadad skog i stället för att utföra skogsskötsel genom gallringar som är deras ordinarie verksamhet. Alla skogsägare är skyldiga att följa bestämmelserna i Skogsvårdslagen och att föra ut skadad skog och riskträd ur skogen vilket medfört att efterfrågan på våra avverkningstjänster varit väldigt hög och våra resurser har helt enkelt inte räckt till och detta gäller över hela Sörmland; från skärgården i Värmdö kommun och ända bort till gränsen mot Örebro. Vi har helt enkelt haft kapacitetsbrist. Till detta ska läggas att vi hela tiden behöver balansera vår produktion mot våra avtal med industrikunder och ibland så styr vår produktionsavdelning entreprenörerna mot avverkningar som innehåller volymtung skog. Det vill säga, man försöker avverka skogsbestånd med stor andel sågtimmer för att kunna hedra avtal med industrikunder, vilket ibland gör att vi måste hoppa över vissa avverkningar/gallringar till förmån för andra. Allt detta är en realitet. Till detta så kommer den omständighet att det är svårt att få entreprenörer att komma ut till vårt område i östra Stockholm eftersom de flesta av våra entreprenörer är stationerade i den västra delen av vårt distrikt Sörmland.

När det gäller den specifika situationen nu i vinter så hade vi bestämt att den aktuella entreprenören skulle påbörja gallringen förra veckan (vecka 3) innan han fortsatte ut till Ornö för avverkning. Ägaren till företaget gjorde sin sedvanliga planering innan gallringsstart och bedömde att det inte gick att genomföra gallringen utan stor risk för skador på vägarna trots det, för tidpunkten mycket goda vädret och den goda bärigheten i skogen. Även om vägarna vid tillfället var snö och isbelagda så gjordes bedömningen att det endast behövs ett väderomslag för att asfalten ska ligga blottad och oskyddad. Eftersom avverkningsmaskinerna är väldigt tunga och måste transportera sig mellan de olika områden som ska gallras så gjordes bedömningen att skjuta fram gallringen tills vår/sommar då maskinerna inte behöver ha band och kedjor påmonterade. En maskin som väger 20 ton river upp väldiga spår i asfalt och eftersom entreprenören inte vill orsaka skada på vägarna så togs detta beslut.  Nytt beslut är att genomföra gallringen på barmark och god bärighet i skogen. Det är på förhand väldigt svårt att förutse kommande väder och omständigheter så vi får återkomma efter dialog.

Jag vill med detta understryka att er skogsvårdsansvarige Johan Brauner är helt utan skuld till det uppkomna läget och han har efter bästa förmåga verkligen försökt att få gallringen genomförd och vi har haft kontinuerlig kontakt med varandra under lång tid. Eftersom jag står som avtalsansvarig och det är mitt projekt så har jag efter ovan beskrivna förutsättningar försökt att göra mitt bästa för att vi ska komma och gallra hos er. Vi jobbar alltid tillsammans mot det vi kommit överens om att genomföra. Tyvärr så har vi inte kunnat göra det hittills men vi gör ett nytt försök i vår.

Mellanskog genom Pär Bylander

2024-01-10
Skogsplan
Styrelsen har haft ett möte med Stefan Eklund från Skogsstyrelsen där han presenterade en genomgång av den fortsatta åtgärdsplanen för nästkommande år.
Den planen utgår från att den gamla planen har blivit utförd och gäller för det underhåll som bör utföras för att nå det resultat som önskas för att bibehålla områdets karaktär.
Han påpekade att vi har ett mycket fint område med många intressanta isotoper som bör bevaras.

Planen finns i länken Kompletterande skogsplan
Rapport Björnö MSV skogsavdelningar 2023
Björnö MSV skogskarta 2023 numrerat

2023-11-02
Motioner till stämman 2024 ska ha inkommit till styrelsen senast 31 december. Skickas till msv@bjornomsv.se

För att underlätta för styrelsen tänk på detta när du skriver din motion:
– Motionen ska bara behandla ett ämne. Den som vill ta upp fler ämnen skriver en motion
om var sak.
– Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.
– Inled med en bakgrund till frågan.
– Om det finns konkreta fall att hänvisa till, beskriv dem.
– Sammanfatta förslagen i en eller flera korta ”att-satser”. Var noga med att formulera
”att – satsen”, då blir det tydligare vad du vill det ska fattas beslut om.
– 
Glöm inte att skriva ditt namn och fastighetsnummer.

2023-08-31
Yttrande gällande Värmdö kommuns förslag på Havs- och kustplan.

Yttrandena är uppdelade i tre skrivelser.

 1. Gemensamt för BBK och MSV. Se bifogade länk.
  BBK MSV yttrande Havs och Kustplan 2023
 2. Gemensamt yttrande från BBK och MSV med bilaga från 2021. Se bifogad länk.
  BBK MSV bilaga yttrande Havs och kustplan 2023
 3. MSV:s eget tillägg till det gemensamma yttrandet. Se bifogad länk.
  MSV yttrande Havs och kustplan 2023

Anledningen till MSVs egna tillägg är att vi behöver trycka särskilt på att det saknas plan för hur Björkvik ska kunna vara replipunkt.

2023-07-03
Hämta tång på stränderna – fantastiskt gödningsmedel för våra trädgårdar
Speciellt på Stora Sand finns just nu stora mängder tång och vi vill gärna uppmuntra våra
medlemmar att ta sina skottkärror för att hämta så mycket tång ni vill. Tången är ett fantastiskt gödningsmedel och passar extra bra för våra sandjordar. Det är rikt på kväve, fosfor och kalium samt flera viktiga mikronäringsämnen exempelvis bor och jod. Tång är också mullbildande och förbättrar jordens struktur. Färsk tång innehåller dock en del salt så efter de senaste dagarnas regn passar det extra bra att hämta tången. För att få bort saltet kan ni även kompostera tången öppet under vintern, då regnar saltet bort.

2023-07-03 
Som ni säkert märkt så har soptunnorna inte tömts måndagen efter midsommar. Detta påpekades för Värmdö kommun och i torsdags i förra veckan återkom kommunen med besked om att tömning inte skett på grund av att ett getingbo fanns i ett av sopskåpen. Anticimex kontaktades för att ta bort getingbot men boet har tagits bort av en medlem i föreningen. Vi tackar denne för hjälpen.

2023-06-12 
Björnö MSV sommaren 2023 – information gällande städning av stränder och soptömning
Nu är sommaren här och våra sommarjobbande ungdomar är i full gång med att städa våra stränder. Arbetet innefattar stränderna och dess närområden, samt klippområden och stigar däremellan. Ungdomarna jobbar två och två i tre lag i treveckorsperioder under veckorna 24-32 och arbetar 5 dagar per vecka. Vilka veckodagar kan vara beroende av väder. Ungdomarna bär gulgröna tröjor med MSV-tryck och vi ber er att respektera deras jobb.
Städning av parkeringen sköts av parkeringsbolaget Aimo Park.
Soptömning sköts av Värmdö kommun och tunnorna töms varje måndag under perioden 1 maj tom 30 september.
Bajamajorna sköts av Sanifix AB och dessa töms varannan vecka, udda veckor, onsdag eller torsdag under samma period som soptunnorna.
Eventuell extra tömning av soptunnor och bajamajor sker på beställning av arbetsledaren för sommarjobbarna.
Har ni frågor kontakta oss på e-post: msv@bjornomsv.se

2023-06-11
Rishämtning
Under vecka 24 kommer MSV att hämta de rishögar som lagts ut vid tomtgränserna.

2023-03-09
Det har kommit till vår kännedom att Ingarö Kontorstjänst har skickat ut fel kallelse. Vi ber om ursäkt för detta och pga detta måste vi skjuta på årsmötet. Ny kallelse kommer att skickas ut i början av nästa vecka. 

ÅRSMÖTE 2023
Söndagen den 2a april kl 11.00 på Bistro Björkvik.
MSV kommer även i år bjuda på något att äta  så vi vill att ni anmäler er, senast onsdagen den 29 e mars, på msv@bjornomsv.se. Ange fastighetsnr och antal personer. (Vi kan tyvärr inte ta hänsyn till allergier eller specialkost.)
Handlingarna kommer läggas ut här så snart de är klara.

2023-02-13
Skogsavverkningen uppdatering
Efter att ha besiktigat marker så avvaktar vi ytterligare. Det är fortfarande för blött och risken för omfattande körskador är stor. Mellanskog har genomfört en avverkning i Hemmesta och stött på problem, bla har maskinerna kört fast. Vi bevakar utvecklingen och återkommer.
2023-01-17
Skogsavverkningen uppdatering

Med anledning av den rådande vädersituationen med mycket regn och avsaknad av tjäle, så har vi i samråd med bl.a. Mellanskog och Skogsstyrelsen beslutat att avvakta med den gallring som var planerad till slutet januari början februari.
Vi hade hoppats att den långbänk som har varit kring denna fråga skulle ha varit avklarad till årsmötet, men för att undvika onödiga körskador i marken har vi tagit detta beslut.
Vid en eventuell förändring i vädret så kan detta beslut omprövas.
Styrelsen kommer att bevaka lämpligheten för åtgärder med högsta prioritet.
Vi har en förlängning av avtalet med Skogsstyrelsen om det bidrag vi ska få för den skogsskötsel vi har till slutet av augusti. De har största förståelse för våra beslut och står öppna för eventuell fortsatt förlängning.
Det är inget självändamål att påskynda åtgärderna, utan det som är viktigt är att det blir rätt.

2022-11-14
Skogsavverkningen

På grund av olika olyckliga omständigheter har gallringen i marken blivit kraftigt försenad. Det som skulle påbörjas i början av september har blivit uppskjutet gång på gång.
Med tanke på den ganska blöta hösten, så har vi beslutat att vänta med gallringen till februari då tjälen kan ha satt sig. Detta för att skona marken från körskador.

2022-11-04
Motioner till stämman 2023 ska ha inkommit till styrelsen senast 31 december. Skickas till msv@bjornomsv.seFör att underlätta för styrelsen tänk på detta när du skriver din motion:
– Motionen ska bara behandla ett ämne. Den som vill ta upp fler ämnen skriver en motion
om var sak.
– Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.
– Inled med en bakgrund till frågan.
– Om det finns konkreta fall att hänvisa till, beskriv dem.
– Sammanfatta förslagen i en eller flera korta ”att-satser”. Var noga med att formulera
”att – satsen”, då blir det tydligare vad du vill det ska fattas beslut om.
Glöm inte att skriva ditt namn och fastighetsnummer.

 • 2022-10-26
  Förtydligande angående trädmarkeringar
  Med anledning av inlägg på Klacknäsets vägförenings hemsida och inlägg på Facebook gällande avverkning av vägnära träd, vill MSV klargöra följande. MSV har inget att göra med den markering som skett längs våra vägar. Att detta skulle ha skett i samarbete med MSV stämmer inte. Det som är sagt är att, ” enstaka träd som kan utgöra fara eller olägenhet för omgivningen kan, om så är möjligt från skogbolagets sida, passas på att tas ner.” Den omfattande utmärkningen som genomförts har ej kommunicerats med MSV, utan är helt utförd på Vägföreningens initiativ. I övrigt kommer MSV endast utföra åtgärder i enlighet med Skogsstyrelsens skogsplan. https://bjornomsv.se/for-medlemmar/dokumentarkiv/kartor/
 • 2022-10-24
  Skogsavverkning
  Tisdagen den 25/10 påbörjas gallringen i området.
  Det börjar med att det kommer en grupp som underröjer innan maskinen kommer för attgallra.
 • 2022-09-13 Skogsavverkning i september
  Efter möte med Mellanskog har det bestämts att gallringen av resterande områden i skogsplanen kommer att påbörjas andra till tredje veckan i september.De tomtägare som gränsar till MSV,s mark har möjlighet att märka ut vissa träd som önskas få nedtagna. Dessa ska klart och tydligt märkas ut med röda band. Även träd på egna tomten kan man få nedtagna om dom står tillgängliga för maskinen.
  Däremot så ansvaras inte för eventuella skador som kan uppstå i samband med nedtagningen. Tomtägarna får då skriva på ett avtal som befullmäktigar maskinföraren att utföra åtgärden och att allt ansvar står för tomtägaren.
  Virket tillfaller föreningen och kommer att bortforslas. Grenar och kvistar får dock städas bort av tomtägaren.
  Grot (grenar och kvistar) kommer att ligga kvar i marken, men kommer att ligga i högar för att senare bortforslas för flisning. En del kommer att ligga kvar i marken. Detta för att det på vissa ställen används för att minimera körskador. Mindre kvistar och ris kommer även att ligga kvar för att de med tiden skall återgå som gödning.Arbetet kommer att påbörjas i område 13 och sedan fortgå i områden som är lämpliga ur logistiksynpunkt.
  Efter att gallringen är slutförd kommer Skogsstyrelsen kontaktas för slutbesiktning och att senare utfärda en ny skogsplan.
 • 2022-06-15  Nya skyltar
  Uppdraget vi fick på årsmötet är nu avslutat. Tre stycken skyltar står vid nedgångarna till Stora Sand och Lilla Sand.
 • Välkomna till vårens städdag på stränderna.
  Lördagen den 7  maj kl. 10.00-13.00.
  Samling vid redskapsboden, parkeringen Stora Sand.
  Ta med krattor och skottkärror och egna handskar, vi har sopsäckar och plockare.
  Vi avslutar med gemensam korvgrillning och fika vid lekplatsen. Äntligen!
 • 2022-03-02
  Slutgallring av skogen.
  Planerna har varit att slutföra nuvarande skogsplan under februari/mars.
  Emellertid så har nya hinder dykt upp.
  Med anledning av den uppdaterade artskyddsförordningen så har styrelsen i samråd med Skogsstyrelsen och Mellanskog beslutat att skjuta på åtgärderna till slutet av augusti in i september. Den nya förordningen innebär att:

  1. Skogsägaren är skyldig att visa hänsyn till samtliga vilda fågelarter på individnivå eftersom alla vilda fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen.
  2. Skogsägaren är också skyldig att ta hänsyn till en rad andra fridlysta växter och djur vid skogsbruksåtgärder.
  3. Inför en avverkning är skogsägaren skyldig att skaffa den kunskap som behövs för att inte fridlysta arter ska påverkas på ett sätt som strider mot lagen.
  4. Skogsstyrelsen kommer i högre utsträckning än tidigare att behöva begära in kompletterande underlag och utredningar av skogsägaren gällande fridlysta arter som kan påverkas negativt.

  Under slutet av februari och början av mars börjar de flesta fåglar sin häckningsperiod, vilket innebär att vi inte kan utföra de planerade åtgärderna.
  Därför skjuter vi på åtgärderna till denna period är över.

  Vi återkommer när vi kan lämna ytterligare besked.

  Styrelsen

 • ÅRSMÖTE 2022
  Söndagen den 20e mars kl 11.00 på Bistro Björkvik.
  MSV kommer bjuda på något att äta så i år vill vi att ni anmäler er, senast den 16e mars, på msv@bjornomsv.se. Ange fastighetsnr och antal personer.
  Handlingarna kommer läggas ut här så snart de är klara.
 • Motioner inklusive svar finns nu här: Motioner 2022
 • Motioner till stämman 2022 ska ha inkommit till styrelsen senast 31 december. Skickas till msv@bjornomsv.se
  För att underlätta för styrelsen tänk på detta när du skriver din motion:
  – Motionen ska bara behandla ett ämne. Den som vill ta upp fler ämnen skriver en motion om var sak.
  – Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.
  -Inled med en bakgrund till frågan.
  – Om det finns konkreta fall att hänvisa till, beskriv dem.
  – Sammanfatta förslagen i en eller flera korta ”att-satser”. Var noga med att formulera ”att-satsen” noga, då blir det tydligare vad du vill det ska fattas beslut om.
  -Glöm inte att skriva ditt namn och fastighetsnummer.
 • 2021-11-28
  Parkeringsproblem vid Bryggan
  Efter att styrelsen vid ett flertal tillfällen skrivit till Trafikverket gällande de problem som sommartid uppstår i backen ner till Björkviks brygga
  har vi fått ett svar från Trafikingenjör Matilda Ocklind.
  Skrivelse gällande Björkviks brygga
 • 2021-10-12
  Viltvårdsgruppen 
  Vi har två nya medlemmar i viltvårdsgruppen.
  Välkomna Patrik Bohjort och Oscar Alpstig.
 • 2021-10-11
  Uppskjuten avverkning
  På grund av den relativt blöta hösten så har vi i samråd med Mellanskog
  beslutat att avvakta med gallringen.
  Vid ändrade förhållanden så startar vi så fort det går, men som det nu ser ut så inväntar vi vintern.
 • 2021-08-30
  Svar på de frågor som ställts av en grupp fastighetsägare angående avverkningen kan ni läsa här:
  Svar på de tio frågor som har ställts till styrelsen angående avverkning på MSV
 • 2021-08-20
  Beslut från Skogsstyrelsen
  Arbetet med planläggningen inför höstens avverkning sätter nu igång.
  Vi kommer att gå runt bland de tomter som är direkt berörda och informera och ta del av synpunkter.
  Exakt när avverkningen startar är ännu inte bestämt utan det är beroende av väder och när maskiner är tillgängliga.
  Preliminärt så är planerna att starten skall ske i slutet på september, men vi återkommer med närmare information.
  Av beslutet från skogsstyrelsen (se länken nedan) framgår vilka åtgärder som ska utföras och vilka områden som berörs ( se karta under skogsplanen ).
  Beslut ansökan Nokås 2021-04-30
 • Ang problem med parkerade bilar i backen ner mot Björkvik
  Efter att vid flertalet tillfällen ha tillskrivit Trafikverket angående de problem som finns med felparkerade bilar har vi efter några månaders tystnad fått följande korta svar från Trafikverket gällande parkeringseländet:
  Som ni skriver så är det parkeringsförbud på huvudled och det är stoppförbud ned till bryggan. Att bilister inte följer gällande trafikregler är polisens ansvar. De har möjlighet att bötfälla lagöverträdelser, inte Trafikverket. Trafikverket planerar inte att bygga fysiska hinder, för att hindra felparkerare.
  Med vänliga hälsningar //Mikael Lindell Projektledare Underhåll,
  010-125 41 13 mikael.a.lindell@trafikverket.se
 • MSV:s och BBK:s svar på Värmdö kommuns översiktsplan.
  Värmdö kommun yttrande ÖP 2021-06-20
 • MSV:s årsmöte 2021
  Söndag den 20 juni kl.10.00
  I år håller vi oss utomhus och träffas därför på fotbollsplanen vid stora parkeringen. Ta med egen stol om ni vill sitta. Regnar det kommer vi ändå försöka genomföra mötet. Vi uppmuntrar er att endast komma en från varje fastighet för att minska trängseln. Är ni fler fastighetsägare måste ni då ha med er påskriven fullmakt som finns bland Årsmöteshandlingarna.
 • Representanter från MSV har i över ett års tid försökt få till ett möte med Trafikverket och Värmdö kommun angående parkeringssituationen i Björkviksbacken utan att lyckas. Trafikverket, som är ansvariga för vägen med tillhörande vägområde, har varit helt omöjliga att få en tid med. Därför enades representanter från MSV och kommunen, att som en första början träffas på plats för att gå igenom problematiken. Kommunen, som hade full förståelse för våra synpunkter, har lovat att förmedla dessa till Trafikverket vid ett kommande samordningsmöte i juni.
  Björkviksvägen är huvudled och det innebär att parkeringsförbud gäller. Det känner uppenbarligen inte alla bilister till. Någon form av kompletterande skyltning kan behövas för att tydliggöra detta. Avseende parkeringsövervakning av sträckan är Trafikverket ansvariga och hänvisar till polisen vid problem.
  En möjlighet att få till en förändring kan vara att många skriver och påtalar problemen direkt till Trafikverket.
 • Det är många som har uppmärksammat att någon eller några har varit ute på skäret vid Käringviken och saboterat för silvertärnorna som har inlett sin häckning där. Styrelsen har tidigare fått in en motion till årsmötet om möjligheterna att stänga av och försvåra för fåglarna att häcka där. Som vi har skrivit i motionssvaret, och efter efterforskning hos länsstyrelsen, så är detta en olaglig handling. Vi hoppas att den/dom som har utfört denna handling upphör med detta. Ni ska vara medvetna om att det är ganska höga påföljder och att det anses vara ett allvarligt brott. Styrelsen sätter sig tvärt emot detta tilltag och kommer det till vår kännedom vilken/vilka det är så kommer styrelsen inte tveka att polisanmäla. (Händelsen är polisanmäld)
 • Filminspelning på stranden i Björkvik under helgen 13-16 maj beroende på väder.
  Kulisser byggs den 13e maj.
 • Välkomna till vårens städdag på stränderna.
  Söndagen den 2  maj kl. 11.00-13.00.
  Samling vid redskapsboden, parkeringen Stora Sand.
  Ta med krattor och skottkärror och egna handskar, vi har sopsäckar och plockare.
  På grund av det rådande läget kommer vi inte heller i år att avsluta med gemensam grillning och kaffe.
 • 2021-03-31
  För information.
  Vattenfall kommer att utföra en byggnation av elledning i mark vid Idalsvägen.
  Datum ännu ej fastställt.
 • 2021-03-28
  Alla inkomna Motioner till årsmötet är nu uppdaterade med Styrelsens svar och finns att läsa under fliken För medlemmar/ Årsmöteshandlingar/Motioner, eller klicka här
 • 2021-03-16
  Vi har fått in väldigt många ansökningar om sommarjobb så nu är alla platser tillsatta. Alla som sökt kommer att bli kontaktade.
 • 2021-03-08
  MSV:s årsmöte 2021
  Årsmötet kommer att äga rum söndag den 20 juni kl.10.00.
  Mötet blir utomhus.
  Mer information kommer längre fram.
 • 2021-02-25
  Vattenfall har påbörjat nergrävning av elledning i enlighet med karta.
  Detta för att säkerställa framtida eldistribution.
  Har ni funderingar kring detta arbete så kan ni höra av er till:

  Landers Kraft och Ljusteknik AB
  Moa Lindberg 073-659 04 56
  Kartan hittar ni här: Vattenfall dragning av ledning

 • Alla inkomna Motioner till årsmötet finns nu att läsa under fliken För medlemmar/ Årsmöteshandlingar/Motioner, eller klicka här


(Klicka på bilden för större text)

 • 2020-11-10 Skogsvårdsstöd
  Styrelsen har nu skickat in föreningens ansökan om bidrag enligt Nokås till Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen hoppas på att kunna behandla ansökan innan årsskiftet. Så fort vi får svar på vår ansökan så kommer styrelsen ihop med Mellanskog börja planeringen för de åtgärder som ska genomföras i enlighet med vår Gröna Skogsplan.
  Johan Brauner
 • 2020-11-03 Helikopterplattan
  Med anledning av att det förekommer många frågor kring stenhögen vid helikopterplattan vill vi förklara följande.
  Högen har lagts upp av Klacknäsets vägförening i väntan på att användas vid kommande arbeten med brunnarna vid vägarna.
  Stenarna har lagts på ett sådant sätt att de inte ska störa eventuell helikopterlandning.
  Även riset som ligger bredvid är från vägföreningens rensning längs vägarna.
  Det kommer att ligga där tills vi kommer att flisa annat matrial efter andra åtgärder i skogen.
  Vi ser inte att detta utgör något hinder för helikopterlandningar, men vi kommer självfallet att undersöka om det är någon fara med detta.
  Johan Brauner
 • Motioner till stämman 2021 ska ha inkommit till styrelsen senast 31 december. Skickas till msv@bjornomsv.se 
 • Välkomna till höstens städdag på stränderna.
  Lördagen den 10 oktober kl. 11.00-13.00.
  Samling vid redskapsboden, parkeringen Stora Sand.
  (Grill och fika inställt p.g.a. corona.)
  Kom gärna med på strandgruppens höstmöte samma dag kl. 10-11 vid redskapsboden.
  För städningen finns sopsäckar och plockare. Tag med egna handskar.
  MSV bjuder på såpbubblor till barnen.
 • 2020-09-16 Kort sammanfattning från dagens styrelsemöte:
  • En skrivelse har skickats in till Värmdö kommun angående kaoset på vägen och vändplanen vid Björkvik. Ett ärende har skapats och Trafikverket är inkopplat. Vi avvaktar ett möte med berörda parter.
  • En ansökan om att söka bidrag till skogsskötseln kommer inom kort skickas in till Skogstyrelsen.
 • 2020-09-08-10 Beroende på väder kommer Sjölyckan, en av dessa dagar, att spela in vid Björkviks Brygga.
 • 2020-09-07 Fotografering vid Björkviks Brygga.
 • 2020-08-27 SOMMARUNGDOMARNA
  Nu är hösten i antågande och det är dags att summera och utvärdera sommaren. Det har varit en extremt hård belastning på våra stränder och grönområden som vi alla säkert har märkt av. Sommarungdomarna har gjort ett fantastiskt jobb.
  MSV har som ett led i detta gjort en enkel enkätundersökning per telefon bland våra sommarungdomar. De är samtliga väldigt positiva och har redan börjat tipsa sina syskon och kamrater om ett kul jobb att söka till nästa sommar. Bemötandet från de som vistats på våra stränder upplevde de som mycket bra och de fick även beröm för sitt jobb. Vi fick också några konkreta tips att ta med oss inför nästa sommar.
 • 2020-08-25
  Ingarö Orienteringsklubb kommer ha träningsorientering i området och de utgår ifrån stora parkeringen
 • 2020-08-21
  Reklamfilmsinspelning på stranden vid Björkviks brygga
 • 2020-08-20 RIDNING I VÅRT OMRÅDE
  Som tidigare nämnts har vissa klagomål nått Styrelsen gällande ridning i området. En dialog har därför pågått med bl.a Vishamnsstallet och Värmdö Hästvägsförening. Ett förslag för att styra upp var närliggande stall kan rida med minst intressekonflikter i vårt område har tagits fram av hästföreträdarna och bifogas nedan. Styrelsen i MSV ställer sig bakom det.
  Värmdö Hästvägsförening har även tagit fram en intern policy för ryttarna.
  Karta Ridväg
 • 2020-08-19 Kort sammanfattning från dagens styrelsemöte:
  • Utvärdering av sommaren, uppföljning av sommarungdomarna kommer ske, mer info läggs ut när det är gjort.
  • Parkeringen vid Stora sand beslutades vara öppen även i oktober i år. Så länge parkeringen är öppen har vi sophämtningen igång. Städning av området vid stränderna kommer vid behov att utföras av några ungdomar.
  • Styrelsen tog upp frågan om problemet med parkering på bryggan vid Bistron. Det förbereds för ett möte med kommunen och Vägverket för att klargöra vem som ska agera i frågan.
  • En ansökan från en tomtägare om fällande av några små träd på MSV:s mark bifölls.
 • 2020-06-28
  Med anledning av det kaos som har rådit i backen ner till Björkviks brygga och även runt andra delar av vår mark så har styrelsen försökt att stävja detta genom att agera med följande.
  Vi har varit i kontakt med kommunen, trafikverket, länsstyrelsen och polisen.
  Det är lite som i det övriga samhället, alla hänvisar till någon annan.
  Kommunen avsäger sig allt ansvar och hänvisar till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen hänvisar till trafikverket men tillägger att man kan komma in med en skrivelse som sedan behandlas i sedvanlig ordning. Trafikverket hänvisar till polisen. Polisen gör en anteckning och tittar på frågan, men tror sig inte ha tid att åtgärda på grund av resursbrist.
  Hela den gångna veckan har vi ringt flera gånger om dagen, men inte sett någon åtgärd.
  Vad gäller att vi skulle kunna engagera Aimo park att lappa de bilar som står i backen låter sig inte göras för att trafikverket ”äger” även vägkanterna. Vi har fört samtal om att dom ska bevaka även alla våra egna vägar, men invändningar finns om att det kan vara svårt att avgöra om det är gäster till boende. Men jag tror att vi får gå djupare i frågan och att de boende vid berörda väg ska kunna ringa när man vet att det är ett utomstående fordon.
  Ju fler som ringer polisen, desto större möjlighet att dom inte kan negligera det hela.
  Därför uppmanar jag alla och envar att ringa 11414 och prata med ledningscentralen.
  Johan Brauner
  Ordf MSV
 • 2020-06-24
  Med anledning av att vi har haft ett hårt tryck på våra stränder med massiv
  tältning och att vi kan förvänta oss en liknande utveckling framöver, så har
  styrelsen beslutat att sätta upp skyltar med ” tältning förbjuden”.
  Vi har efterhört med Länsstyrelsen vad som gäller.
  Vi hoppas att denna åtgärd skall visa resultat och att vi därmed minskar risken för bl.a brand.
 • 2020-06-17 Ridning i området
  Vissa klagomål har nått Styrelsen gällande ridning i området. Det har klagats på bl.a hästspillning på vägar och stigar. Även att våra stigar blir söndertrampade.
  Därför har styrelsen inlett en dialog med bl.a Vishamnstallet för att utarbeta riktlinjer för ridning i området.
 • Städdagen blir lördagen den 25e april
  Samling på parkeringen kl 10. På grund av rådande omständigheter kommer vi i år inte att avsluta med grillning.
 • 21-22/3 spelar Håll Sverige Rent in reklamfilm på Stora eller Lilla Sand
 • Datum för stämman: 12 mars 2020 kl 19.00 (registrering från 18.30) i Ingarö föreningshus
 • Motioner inför stämman 2020 ska vara styrelsen tillhanda senast 12 januari
  msv@bjornomsv.se

  ————————————————————————————————————-